Новости
22 Июля 2015

Научно-практическая конференция «Диалектика противодействия коррупции»-2015

Подробнее>>

   

16 Июня 2015

Профессору Якову Ильичу Гилинскому – 81 год!


15 Апреля 2015

 

Переработанная и дополненная криминология

Подробнее


30 Марта 2015
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ" В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВ
   


Сборник 6 (2012)  

Норма та девіація у правоохоронній діяльності : кримі­нологічні дослідження : вип. 6 Скачать

2012_small
Норма та девіація у правоохоронній діяльності : кримі­нологічні дослідження : вип. 6 / редкол.: Є. Гнатенко та ін.; [гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідо­ренка; – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О Дідоренка, 2012. – 448 с. – Текст укр., рос. – Резюме : рос., англ.
ISBN 978-617-616-001-4
Збірник містить доповіді та наукові статті, підготовлені за результатами конкурсу кримінологічних досліджень молодих учених (2010 р.) і представле­ні на міжвузівській науково-практичній конференції "Норма та девіація у правоохоронній діяльності" (м. Луганськ, 28 – 29 жовтня 2010 року ).Збірник розрахований на науковців, ад'юнктів, аспірантів, курсантів і сту­дентів, а також тих, хто зацікавлений у дослідженні причин і умов злочин­ності та заходів її попередження.Мартиненко О. Злочини працівників ОВС України: 
кримінологічна ретроспектива 5
Гилинский Я. Российская полиция: вчера, сегодня, завтра 15
Рущенко І. Міліція поміж державою та громадянським суспільством (українська міліція в ситуації когнітивного дисонансу) 34
Кури Х., Поклад В. Эмпирическое изучение работы полиции: опыт Германии в контексте проблем Украины 42
Дикаев С. Некоторые вопросы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 57
Джансараева Р. Вопросы реформирования правоохранительной системы в республике Казахстан 73
Поклад В. Социальные индикаторы эффективности работы милиции 78
Колпаков Я. Личностные черты сотрудников вневедомственной охраны с диагностируемыми симптомами посттравматического стрессового расстройства 86
Балуева Е. Предупреждение преступлений сотрудников милиции в области защиты информации 91
Ильюк Е. Профессиональное здоровье следователя 98
Драчева Ю. Преодоление трудностей профессионального становления молодых сотрудников органов внутренних дел 111
Андрєєва Г. Відображення мотивації девіантних дій сучасного правоохоронця в публікаціях мережі Інтернет 118
Кудерміна О. Психологічні особливості мотивації професійної діяльності майбутніх правоохоронців 128
Самотієвич В. Соціально-демографічні характеристики працівників ОВС, які вчинили злочин 140
Конопельський В., Пьохов В. Правопорушна поведінка працівників органів внутрішніх справ: криміногенні детермінанти та шляхи протидії 149
Ігнатов О. Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ – окремий вид насильницької злочинності 158
Мірошко О. Девіація як процес розвитку правопорушень 170
Бурковецкая И. Профилактика девиантности в правоохранительной среде 174
Корсун Ю. Пути преодоления девиаций в ходе реформирования ОВД в условиях построения гражданского общества в Украине 181
Зауторова Э. Особенности профессиональной деятельности и личность сотрудника правоохранительных органов 184
Ивентьев С.И. Поведение человека с точки зрения прав и свобод человека и гражданина 188
Шерман М. Організаційно-педагогічні умови профілактики Інтернет-залежності у курсантів вищих навчальних закладів МВС України 196
Гарасимів Т. Девіантність особистості та психологічна безпека суспільства: соціоприродні детермінанти 207
Козенко Ю. Пенітенціарна система як ретроспективний компонент впливу на делінквентні девіації поведінки особи 211
Яцків О. Алекситимія у структурі психосоматичних захворювань (психосоматозів) працівників міліції 214
Свєженцева Ю., Щербакова І. Мотиваційне та комунікаційне підгрунтя соціальних уявлень про міліцію і довіри 219
Коротких А. Обеспечение целостности и аутентичности электронных документов как способ предупреждения преступлений сотрудников экспертных подразделений 232
Шульга Р. Российский опыт защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, неправительственными правозащитными организациями 237
Сулацький Д. Майнова злочинність в умовах телекомунікацій: корегування показників протидії та шляхи попередження 247
Суслова С. Преступления сотрудников милиции как преступления против общественной системы 261
Мамонтов А. Преступления на дороге – противоправные действия сотрудников ГИБДД 270
Драчева Ю., Краснова К. Некоторые вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов к экстремальным ситуациям 283
Одинцова О. Доступність джерел кримінологічної інформації, що утворюються в процесі діяльності органів внутрішніх справ України 289
Прокопчук О., Овчаренко А. Шляхи вирішення проблеми пра-вопорушень працівників міліції 297
Бочковой А. Предупреждение и выявление коррупционных деяний среди сотрудников ГАИ МВД Украины 304
Мельковський О. Деякі проблеми організації діяльності СВБ ГУБОЗ МВС України по запобіганню правопорушенням та злочинам в системі органів внутрішніх справ 316
Баймолдина С. Правовые механизмы реформирования правоохранительной системы 328
Гаркавцев Є., Котелюх М. Заходи підрозділів МВС України щодо ймовірних протиправних дій терористичних формувань 339
Дерюга А.Н. Административно-деликтная чувствительность граждан как средство предупреждения правонарушений 349
Шаша І., Суботін А. Професійна підготовка особового складу органів внутрішніх справ МВС України як основний елемент забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу 356
Шарикова В. Типовые характеристики состояния правосознания сотрудников органов внутренних дел Украины 359
Бабічев Д., Ромашова М. Протидія корупції в підрозділах боротьби з незаконним обігом наркотиків та ДАІ МВС України: порівняльний аналіз антикорупційних заходів та напрямки їх удосконалення 371
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НОРМА И ДЕВИАЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 385
АННОТАЦИИ 391
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 424
 
 
 

Обратная связь
Наши партнеры

lduvs_smoll

cclub2

 ociopk 

sc01 

crimpravo_ru 

 

© 2007-2009, Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии.
При использовании материалов сайта, ссылка на
criminolog.lg.ua обязательна.